De weg naar geloof – light versie # Waarom bestaan er verschillende geloven?

Gepost door Esrarengiiz op 10-04-12 in Religie & cultuur

De weg naar geloof

Waarom bestaan er verschillende geloven?

Dat verschillende geloven bestaan is daar er verschillende manieren zijn waar volgens de mens tot een specifiek geloof kan komen. Dat zijn de volgende manieren:

  1. de instinctieve manier
  2. de pragmatische manier
  3. de manier van overlevering
  4. manier van denken:
    >logische manier van denken
    >wetenschappelijke manier van denken
    >verstandelijke manier van denken


Instinctieve manier
De realisatie van beperktheid, afhankelijkheid en machteloosheid dwingt de mens als het ware tot zoeken naar hetgeen niet wordt begrensd door deze eigenschappen, en daarmee tot geloven in een Oermacht. Men kan zich bij de keuze van het feit ter aanbidding beperken tot de instinctieve neiging tot aanbidden, zonder andere zaken te bestuderen of in overweging te nemen. De mens geeft zijn geloof in de Oermacht vorm op basis van de mate waarin het zijn aanbiddingsinstinct bevredigt. Als iets dus goed aanvoelt, kiest hij ervoor om dit tot zijn geloof te nemen, en als het niet goed of niet (voldoende) aanvoelt dan laat hij dit geloof. Op dezelfde manier kan iemand ervoor kiezen iets onderdeel van het geloof te maken, of weg te laten.


Pragmatische manier
De pragmatische manier is de manier waar volgens de mens zijn geloof vorm geeft wanneer het hem voordeel biedt. Zo kan hij bijvoorbeeld een specifiek geloof kiezen, als het hem voordeel biedt dan neemt hij dit tot geloof, en zo niet, dan verlaat hij deze. Zo kan men ook iets verkiezen tot onderdeel van geloof, en iets dat nadeel lijkt te bieden wordt uit het geloof gelaten. Men neemt dus wanneer en omdat dit (materiële) voordelen biedt, anders verlaat hij deze.


De manier van overlevering
De mensen die hun keuze op de manier van overlevering basseren, zijn van mening toegedaan dat het juiste geloof op generlei wijze aanwijsbaar is, omdat volgens hen geloof een betrouwbare kennis is die men moet accepteren en adopteren zoals zij overgeleverd is. Men neemt het geloof van de mensen die betrouwbaar worden geacht als overleveraars, en enkel zoals zij het overgeleverd hebben.

En wanneer tot hen gezegd wordt: ,,Volgt wat Allah heeft nedergezonden.”, dan zeggen zij: ,,Nee! Wij volgen dat (de pad van afgoderij) waarop wij onze vaderen aantroffen.” Wat! Zelfs als hun vaderen niets begrepen en niet de rechte leiding volgden?

(Soerat al-Baqarah: 170)

De manier van denken
Bij deze manier van denken kiest men voor een geloof, en maakt hierbij gebruik van het verstand. Deze wordt onderscheid in verschillende soorten van denken, namelijk de onderstaande drie denkwijzen:

1) De manier van denken: logische manier
Deze manier was de favoriete manier van denken bij de oude Griekse filosofen, en is door de meeste mensen geaccepteerd als de enige manier om antwoord te vinden op alle vragen. Men maakt gebruik van conclusies die getrokken worden uit twee verschillende stellingen.

– Premisse 1: Mensen zijn sterfelijk
– Premisse 2: Sokrates is een mens
> Conclusie: Sokrates is sterfelijk

Dit klopt echter niet, want de conclusie kan niet altijd kloppen. Dat kunnen we uitmaken van de volgende ‘logische’ stelling:

– Premisse 1: Neerslag is bevroren water
– Premisse 2: Sneeuw is bevroren water
> Conclusie: Sneeuw is neerslag

Dit is fout, omdat sneeuw ook hagel kan zijn!

2) De manier van denken: wetenschappelijke manier
Deze manier van denken is voor de westerse wereld de meest geprefereerde manier, omdat zij landen uit het donkere bestaan van de middeleeuwen deed ontsnappen naar het licht van de vooruitgang. De wetenschappelijke manier van denken is de manier van onderzoek, gebaseerd op experimenteren. Men probeert een feit te isoleren, en onder isolatie bloot te stellen aan verschillende externe krachten om reactie van het feit te kunnen registreren. Uit het samen spel van actie en reactie probeert men vervolgens wetten te begrijpen die de waarnemingen beschrijven, op basis waarvan men vervolgens voorspellingen kan doen. Bovendien klopt deze manier van denken niet, omdat wetenschap van tijdelijke duur is. En de wetenschap gebruikt waarneembare feiten. Stel dat er wordt gezegd dat alle ganzen wit zijn; dit hoeft niet waar te zijn, want het wordt ontkracht om het moment dat er een zwarte gans gezien wordt.

3) De manier van denken: verstandelijke manier
De laatste manier van denken is de verstandelijke manier. Omdat deze specifieke manier van denken wat meer uitleg vergt om goed duidelijk te kunnen worden gemaakt, is voor deze manier van denken een aparte paragraaf ingeruimd.. to be continued

Wordt vervolgd..

De volgende hoofdstukken die we gaan behandelen:
0) Inleiding
1) Geloven is natuurlijk
2) Geloven is verstandelijk
3) Het juiste geloof: is er zoiets als het juiste geloof?
4) Waarom bestaan er verschillende geloven?
5) De verstandelijke manier van denken
6) Denken, de juiste manier om geloof te kiezen
7) Het niveau van denken
8 ) De weg naar Islam: het verstandelijk bewijs voor het bestaan van de Schepper
9) De weg naar Islam: het verstandelijk bewijs voor het profeetschap van Mohammed (saw)
10) De essentie van de boodschap van Islam